آندرومدا


اولین عکس نسبتا عمق آسمان...با لنز آنالوگ فیکس با دیافراگم باز...بدون مقر.
بخاطر نبود مقر و بالطبع روشنتر شدن سوژه ایزوی بالا استفاده کردم که دیتیل مرده عکس رو بیشتر کرد.
 اما یک مورد دیگر اینکه باز برای روشنتر کردن سوژه مجبور به استفاده از دیاف بازشدم.

Title آندرومدا
Hit 4101
Photographer حجت ظفرخواهحجت ظفرخواه
Location خوی
Camera canon 60D
Lens zenit 85mm
Lens Aperture 2
Exposure 4*13 sec
ISO 3200


2 comments have been posted.

خیلی ممنون آقای رحیمی... بله باز کردن دیافراگم باعث شده...باید با دیافراگم بسته تر هم امتحان کنم :)
تلاش با ارزشی است. همان باز کردن زیاد دیافراگم باعث بوجود امدن هاله دور ستاره های گرداگرد تصویر شده. بعضی از لنزهای قدیمی در دیافراگم باز کیفیت خیلی خوبی دارند و برخی نیز باید کمی دیافراگم انها را بست.
Top