HD 163296: فورانی از یک ستاره در حال‌ شکل‌گیری


امتیاز تصویر:  طیف مرئی: VLT/MUSE (ESO); طیف رادیویی: ALMA (ESO/NAOJ/NRAO)

جت‌ها (فوران‌ها) در فرایند شل‌گیری ستاره‌ها چگونه به وجود می‌آیند ؟  هنوز هیچ کس مطمئن نیست، اگر چه به تازگی در تصاویری از شکل‌گیری منظومه ستاره جوان HD 163296 به وضوح مشخص است. در این تصویر ستاره‌ی مرکزی  هنوز در حال شکل‌گیری است اما یک قُرص چرخان و یک جت متحرک به سمت بیرون هم دیده می‌شود. این قرص را آرایه میلی‌متری بزرگ آتاکاما در شیلی (آلما) در طول موج رادیویی ثبت کرده‌اشت و شکافهایی را نشان می‌دهد که احتمالا به علت گرانش سیارات بسیار جوان به وجود آمده‌اند. این جت که تلسکوپ VLT  در نور مرئی ثبت کرده است و آن هم در شیلی قرار دارد، گاز در حال حرکت سریع که عمدتا هیدروژن است را از مرکز قرص خارج می‌کند. این منظومه صدها برابر فاصله زمین و خورشید گستردگی دارد. جزئیات این مشاهدات جدید به تقویت حدسیاتی چگونگی به وجود آمدن جت‌ها و حداقل بخشی که میدان های مغناطیسی موجود در قرص ایجاد می‌کند و تفسیر آن کمک می‌کند. مشاهدات آینده از HD 163296 و سایر منظومههای مشابه شکلگیری ستاره‌ها ممکن است به پر کردن برخی جزئیات کمک کند.

 


Top