کهکشان مثلث

More

M31 (Andromeda galaxy) My new process

More

آندرومدا مینیاتوری و ۵تایی استفان

More

کهکشان بزرگ آندرومدا!

More

کهکشان حجاروخوشه ی کروی

More

کهکشان اندرومدا

More

کهکشان مثلث (m33)

More

ngc253 کهکشان حجار

More

کهکشان های M81 و M82

More

کهکشان آندرومدا

More

Top