مرکزی

 

تلسکوپ افق‌های نو به فوران سیاه‎چاله‌ی مرکزی قنطورس آ می‌نگرد

1400/05/13

Dark Horse

Dark Horse Nebula

قسمت مرکزی NGC 1316 : پس از برخورد کهکشان ها


آب انبار ،شاهکار معماری آبی ایران و قسمتی از بخش مرکزی راه شیری


صورت فلکی جبار بر فراز ارتفاعات مرکزی بوهمیا


راهی به مرکز کهکشان

در جریان زندگی، بازگشت همه به سوی اوست! مسیر واضح است! مسیری رو به قلب کهکشان.

ناحیه مرکزی صورت فلکی شکارچی

Ha LRGB image

Motion Startrail

سیاره های مشتری، زحل و مریخ به ترتیب در قسمت راست، قسمت مرکزی راه شیری سمت چپ سحابی مرداب و قسمت سمت چپ (اواسط استارتریل خط نارنجی بزرگ) در تایم لپس مشخص هستند.

تصویر نجومی روز ناسا: ان‌جی‌سی 1672: یک کهکشان مارپیچی میله‌ای ثبت شده به وسیله هابل

بسیاری از کهکشان های مارپیچی، میله‌ای را در مرکز خود دارند. حتی در مورد کهکشان راه شیری خودمان هم گمان می‌رود که یک میله مرکزی ساده داشته باشد.

بر فراز گنبد گیتی, در اعماق آسمان

قلب کهکشان راه شیری بر فراز قله دماوند

Top