فرافر

 

دروازه فرافر

دروازه فرافر در این عکس صندوق امانتی از جنس خشت وگل در مرکز تصویر ، صورت فلکی شکارچی سمت چپ بالا و خوشه پروین سمت راست بالا و مجسمه آرش کمانگیر که به تازگی در این مکان نصب شده قابل مشاهده است.

خط ستارگان

حرکت ستارگان بر فراز دروازه فرافر و مجسمه آرش کمان گیر

Top