آخرین شهاب برساوشی


این عکس واپسین روزهای بارش شهابی برساوشی بعد طلوع ماه در تاریخ یکم شهریور 98 در روستای قهرود ثبت کردم.
عکس به صورت پاناروما از 4 ردیف عکس که هر عکس از ترکیب 4 تا بوده بدست آمده.
Title آخرین شهاب برساوشی
Hit 1221
Location روستای قهرود
Camera Canon 550D
Lens Sigma 17-70
Lens Aperture 2.8
Exposure 20s
ISO 6400
Photography Techniques پاناروما و استک کردن
Accessories 3 پایه
Date of photography 1398/06/01


No comments have been posted.

Top