ماه از نگاه وب کم


سطح ماه پوسته سنگ پوشی  است که بر بستری یک پارچه  قراردارد.
Title ماه از نگاه وب کم
Hit 3167
Photographer ساعد نصرساعد نصر
Location قايمشهر
Camera وب کم orion
Telescope نیوتونی 130 میلی متری
Accessories بارلو 2x
Date of photography خردادماه 1391
keyword
جشنواره


No comments have been posted.

Top