سیاره مشتری


بهترین تصویرم از سیاره مشتری در طی سال 1402 با ماکستوف 180
Title سیاره مشتری
Hit 644
Location شیراز
Camera ZWO ASI 585 MC
Telescope ماکستوف 180
F 30
Filter uv-ir cut
Photography Techniques استک
Accessories 2x es Barlow
Date of photography 1402/8/23

Top