سفیر آسمان


در بارش شهابی برساوشی حدود 10 شهاب کم نور تونستم ثبت کنم که این هم یکی از آنهاست
Title سفیر آسمان
Hit 2157
Photographer مجتبی غلامیمجتبی غلامی
Location تلمادره . مازندران
Camera 500D Canon
Lens 18 mm
Lens Aperture 3.5
Exposure 30sec
ISO 1600
Date of photography 23/5/92


No comments have been posted.

Top