ستارگان بر فراز آتشفشان در حال فوران

ستارگان بر فراز آتشفشان در حال فوران


کوه اتنا صدها هزار سال است که فعالیت داشته و فوران می کند. این آتشفشان که در سیسیل ایتالیا واقع شده ، فوران های گدازه ای با ارتفاع بیش از یک کیلومتر تولید می کند. کوه اتنا نه تنها یکی از فعال ترین آتشفشان های کره زمین است، بلکه یکی از بزرگترین آتشفشان ها است که قاعده آن بیش از 50 کیلومتر وسعت داشته و تقریباً 3 کیلومتر ارتفاع دارد. در این تصویر که در ماه گذشته از فوران آن گرفته شده، در حال پرتاب یک ستون گدازه به سمت بالا است و جریان هایی از گدازه داغ نیز از قسمت خارجی آتشفشان به سمت پایین سرازیر شده اند. ردهای نوری که به احتمال زیاد متعلق به عبور ماهواره ها هستند، به همراه ستارگان باستانی، آسمان را زینت داده اند. این انفجار آتشفشانی چنان شدید بود که برای جلوگیری از پرواز هواپیماها از میان توده آتشفشانی خطرناک، فرودگاه های اطراف بسته شدند. پیش زمینه و پس زمینه تصویر پشت سر هم توسط همان دوربین و از یک مکان گرفته شده اند.


Top