فروپاشی خوشه ستاره ای R136

فروپاشی خوشه ستاره ای R136


در مرکز یک منطقه ستاره ساز در مجاورت ما یک خوشه ستاره ای عظیم قرار دارد که مقر شماری از بزرگترین، داغترین و پرجرمترین ستارگان شناخته شده است. این ستاره ها که در مجموع با عنوان خوشه ستاره ای R136 ، بخشی از سحابی رتیل شناخته می شوند، در سال 2009 با استفاده از تلسکوپ فضایی هابل در نور مرئی ثبت شدند که امروز برای شما نمایش می دهیم. ابرهای گاز و گرد و غبار در سحابی رتیل، توسط بادهای شدید و تابش اشعه ماوراء بنفش ساطع شده از این ستاره های داغ، به صورت شکل های کشیده ای درآمده اند. سحابی رتیل در کهکشان همسایه معروف ما یعنی ابر ماژلانی بزرگ واقع شده است و تنها در فاصله 170 هزار سال نوری از ما قرار دارد.


Top