لاته کیهانی: رنگ کلی جهان

لاته کیهانی: رنگ کلی جهان


لاته کیهانی: رنگ کلی جهان
جهان چه رنگی است؟ به عبارت دقیق تر، اگر کل جهان هستی با هم مخلوط شود، ترکیب نهایی چه رنگی خواهد بود؟ این سوال عجیب هنگام تلاش برای تعیین فراوانی انواع مختلف ستاره ها در کهکشان های اطراف مطرح شد. پاسخ این سوال که درعکس امروز نشان داده شده است، سایه ای از رنگ بژ بوده که به زبان رایانه رنگ شماره FFF8E7 است. برای تخمین این رنگ، ستاره شناسان میانگین رنگی نوری یکی از بزرگترین نمونه های کهکشان ها را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است، یعنی طیف وسیعی شامل 200.000 کهکشان. طیف کیهانی حاصل در تمام قسمتهای طیف الکترومغناطیسی تابش دارد اما در کل یک رنگ میانگین واحد را تشکیل می دهند. سهم بخش آبی این رنگ طی 10 میلیارد سال گذشته بسیار کمتر شده است و این نشانگر فراوان تر شدن ستاره های قرمزرنگ است. در رقابتی که برای نامگذاری این رنگ ترتیب داده شد، چندین اسم به عنوان منتخب اعلام شدند ازجمله:  آسمانی، بژ کیهانی و لته کیهانی 
 که البته برنده نهایی لته کیهانی بود.


Top