پوست روباه، تکشاخ و درخت کریسمس

پوست روباه، تکشاخ و درخت کریسمس


ابرهایی از گاز هیدروژن درخشان و سوزان این آسمان رنگارنگ را در صورت فلکی کم نور ولی پر از عجایب تکشاخ پر کرده است. یک منطقه ستاره ساز که با نام NGC 2264 ثبت شده است و ترکیبی پیچیده از گاز و گرد و غبار با فاصله 2700 سال نوری از ما است و در آن سحابی های نشری قرمزرنگ که توسط نور و انرژی ستاره های تازه متولد شده روشن شده، با ابرهای گرد و غبار تاریک بین ستاره ای مخلوط شده اند. در جاهایی که ابرهای غباری در مجاورت ستاره های داغ و جوان قرار دارند، نور ستاره را منعکس می کنند و سحابی های بازتابی آبی رنگ را تشکیل می دهند. این تصویر تلسکوپی میدان دیدی حدود 1.5 درجه یا به اندازه 3 ماه کامل را دربرمی گیرد و تقریباً وسعتی به اندازه 80 سال نوری دارد. اجرام معروف آن شامل سحابی پوست روباه، که با شکل درهم پیچیده خود در سمت چپ مرکز عکس قرار دارد. جرم دوم ستاره متغیر درخشان S-تکشاخ است که غرق در فضای مه آلود آبی رنگ نزدیک مرکز عکس قرار دارد. جرم سوم سحابی مخروطی شکل در سمت راست کادر است که نوک آن به سمت داخل کادر نشانه رفته است. البته ستاره های مجموعه NGC 2264 به عنوان خوشه ستاره ای درخت کریسمس نیز شناخته می شوند. شکل مثلثی درخت با ستاره های درخشان تر ساخته می شود که در اینجا بصورت خوابیده قابل تشخیص است و رأس آن در سحابی مخروط قرار داشته و پایه درخت نیز در نزدیکی ستاره S-تکشاخ قرار دارد.


Top