مقارنه بعد از غروب خورشید

مقارنه بعد از غروب خورشید


در مقارنه بزرگ، مشتری و زحل چقدر به هم نزدیک خواهند شد؟ تصویر این مقارنه سه گانه زیبای ماه، مشتری و زحل را که در هوای گرگ و میش زمستانی از میان ابرها گرفته شده است، در نظر بگیرید. این نمای تله فوتو، مقارنه را در روز 17 دسامبر پس از غروب آفتاب در سمت افق غربی و کوههای البرز در ایران نشان می دهد. با یک نگاه به این عکس دستجمعی به آسانی می توان متوجه شد که جدائی زاویه ای مشتری و زحل که کم نورتر از آن است در آن تاریخ تقریباً به اندازه هلال ماه بوده است. مشتری و زحل در روز اوج مقارنه در روز انقلاب زمستانی در 21 دسامبر، آنقدر به هم نزدیک خواهند بود که تقریباً بصورت یک جرم به نظر خواهند رسید. جدائی زاویه ای این دو سیاره در نزدیکترین مقارنه که در 400 سال اخیر بی سابقه خواهد بود، به اندازه 5/1 قطر ماه کامل خواهد بود. در آن زمان، این دو سیاره بزرگ منظومه شمسی و قمرهای آنها بصورت همزمان در میدان دید تلسکوپ ها قابل رصد خواهند بود.
Conjunction after Sunset
Image Credit & Copyright: Alireza Vafa

Top