عبور ایستگاه فضایی بین المللی از مقابل ماه

عبور ایستگاه فضایی بین المللی از مقابل ماه


یک دور چرخش ایستگاه فضایی بین المللی به دور زمین حدود 90 دقیقه طول می کشد و به راحتی توسط چشم غیر مسلح و به صورت یک ستاره درخشان در حال حرکت در آسمان شب دیده می شود. آیا شما نیز آن را دیده اید؟ دفعه بعدی که این کار را انجام دادید به یاد داشته باشید که آنجا به مدت بیش از 20 سال بطور مداوم انسان در فضا بوده است. در حقیقت، خدمه Expedition 1 برای اولین بار در تاریخ 2 نوامبر 2000 به ایستگاه مداری در حدود 400 کیلومتری زمین متصل شدند. برای تشخیص نور ایستگاه فضایی بین المللی در طول شب نیاز به هیچ تلسکوپی ندارید. اما این میدان دید تلسکوپی جزئیات قابل توجهی از ایستگاه فضایی را هنگام عبور از مقابل ماه کم نور در 3 نوامبر، فقط یک روز پس از نقطه عطف عصر فضا را نشان می دهد. این عکس فوری تلسکوپی به موقع، همچنین یک دستاورد تاریخی از انسان را نیز در خود جای داده است. حدود 400000 کیلومتر دورتر، محل فرود آپولو 11 در دریای آرامش در سمت راست ایستگاه.


Top