سحابی پیپ

سحابی پیپ


در شرق ستاره قلب العقرب، اشکال تیره ای در میان میدان های پر ستاره به سمت مرکز کهکشان راه شیری ما پخش می شوند. ابرهای غبار آلود بین ستاره ای شامل B59 ، B72 ، B77 و B78  هستند که در اوایل قرن بیستم توسط ستاره شناس E. E. Barnard  فهرست شده اند و در پس زمینه ستاره ای دیده می شوند. در اینجا، ترکیب شکل آنها دسته و کاسه پیپ را تداعی می کند، بنابراین نام عامیانه سحابی تاریک، سحابی پیپ است. ای نمای عمیق و گسترده یک میدان کامل 10 در 10 درجه را در صورت فلکی مارافسای نشان می دهد. سحابی پیپ بخشی از مجموعه ابر تاریک مارافسای است که در فاصله حدود 450 سال نوری از ما قرار دارد. هسته ها و گره های متراکمی از گاز و گرد و غبار درون سحابی لوله در حال فروریختن هستند تا تبدیل به ستاره شوند.


Top