کهکشان، زمین و درخت سیب

کهکشان، زمین و درخت سیب


قوس راه شیری ستاره شناسان قدیمی در سراسر این آسمان آرام نیمکره شمالی گسترده می شود. در مقابل نور ضعیف و چشمک زن ستاره ها، می توانید شکافهای تاریک ابرهای غبار بین ستاره ای را که از هسته کهکشان منشأ می یابد، دنبال کنید. آنها به سمت ستاره درخشان قلب العقرب در سمت راست کادر، تقریباً تا افق جنوب امتداد دارند. درخشان ترین جرم آسمانی در گرگ و میش نیز، مشتری است و از نگاه دوربین به نظر می رسد که از شاخه های درخت سیبی که نمای پیش زمینه ما را زینت می کند، آویزان است. این شب تابستانی آرام در 16 ژوئن در چند فریم ثابت و متحرک، از "داور" نوا اسکوتیا ثبت شده است.


Top