بازتاب ایستگاه فضایی بین المللی

بازتاب ایستگاه فضایی بین المللی


ایستگاه فضایی بین المللی که در آن ارتفاع زیاد همچنان در معرض نور خورشید قرار دارد، دقیقاً پس از غروب روز 25 مارس، در حال گذر از آسمان شامگاهی بر فراز دریاچه وولفسله-گوسبورن در شمال آلمان است. صورت فلکی آشنای جبار در سمت چپ رد ایستگاه فضایی بین المللی دیده می شود. در سمت راست، زهره ستاره درخشان بالای افق غربی است. این صحنه متشکل از 5 نوردهی با دوربین مستقر بر روی سه پایه است. این را می توان از تاخیرهای کوتاه مدتی که در ثبت رد ایستگاه مابین پایان یک شات و آغاز شات بعدی ایجاد شده است حدس زد. این عکس نکته جالب توجهی دارد. اگر با دقت نگاه کنید خواهید دید که آسمان بالای افق در حقیقت بازتاب منظره در روی سطح آب است. تصویر نهایی معکوس شده و آسمان شب در آبهای آینه مانند دریاچه ای کوچک ثبت شده است.


Top