در مرکز سحابی چشم گربه

در مرکز سحابی چشم گربهIn the Center of the Cat's Eye Nebula
Credit: NASAESAHubbleHLAReprocessing & Copyright: Raul Villaverde

توضیح: در فاصله سه هزار سال نوری، ستاره ای در حال مرگ پوسته هایی از گاز درخشان را به بیرون پرتاب می کند. این تصویر از تلسکوپ فضایی هابل، سحابی چشم گربه (NGC 6543) را نشان می دهد که یکی از پیچیده ترین سحابی های سیاره ای شناخته شده است. ویژگی‌هایی که در چشم گربه‌ای دیده می‌شود، به وسعت نیم سال نوری به قدری پیچیده است که اخترشناسان گمان می‌کنند که این شی مرکزی درخشان ممکن است در واقع یک منظومه ستاره‌ای دوتایی باشد. اصطلاح سحابی سیاره ای که برای توصیف این دسته کلی از اجرام استفاده می شود، گمراه کننده است. اگرچه این اجرام ممکن است در تلسکوپ‌های کوچک گرد و سیاره‌مانند به نظر برسند، تصاویر با وضوح بالا با تلسکوپ‌های بزرگ نشان می‌دهند که آنها ستاره‌هایی هستند که توسط پیله‌های گازی احاطه شده‌اند که در مراحل پایانی تکامل ستاره‌ای منفجر شده‌اند. با خیره شدن به این چشم گربه، اخترشناسان ممکن است بیش از ساختار دقیق را ببینند، آنها ممکن است سرنوشت خورشید ما را ببینند که قرار است در حدود 5 میلیارد سال آینده وارد فاز تکاملی سحابی سیاره‌ای خود شود.

Top