شهاب برساوشی، رگه‌های سرخ و نواختر RS مارافسایامتیاز و حق نشر تصویر: Daniel Korona

این آسمانی غیرعادی بود. نه به خاطر نوار مرکزی کهکشان راه شیری، که در امتداد چپ تصویر دیده می‌شود. در اغلب آسمان‌های تاریک بخشی از راه شیری دیده می‌شود. و نه به خاطر شهاب درخشانی که در بالا و راست تصویر دیده می‌شود. بسیاری از تصاویر ثبت‌شده از بارش برساوشی در هفته‌ی گذشته شهاب‌های زیادی را نشان می‌دهد، اگرچه این شهاب برساوشی بسیار درخشان بود . و نه به خاطر رگه‌های سرخی که در راست و پایین تصویر دیده می‌شود. اگرچه این نوع رعدوبرق فقط در طی دهه گذشته مورد توجه قرار گرفته است، اما تصاویری دیگر بیشتر رایج هستند. این آسمان به علت نواختری که در بالای و مرکز تصویر دیده می‌شود هم غیر عادی نبود. نواخترها به اندازه کافی روشن هستد که هر چند سال یکبار با چشم غیرمسلح  هم دیده شوند ، مثل نواختر RS مارافسای در این عکس که حدود یک هفته پیش کشف شده بود.  اما آنچه غیرعادی‌تر بود از همه موارد گفته شده است این است که همه این موارد با هم، در یک شب، در یک آسمان، ثبت شده است. این آسمان غیرعادی در بالای زاکاتکاس مکزیک دیده شد.

 


Top