کهکشان حلقه AM 0644-741


امتیاز تصویر: NASAESAHubbleHLAپردازش:  Jonathan Lodge


لبه‌ی این کهکشان بزرگ آبی و طرف راست آن ساختاری حلقه مانند بسیار بزرگ به قطر 150 هزار سال نوری دیده می‌شود که از ستاره‌های تازه به وجود آمده، بسیار درخشان و عظیم تشکیل شده است. کهکشان AM 0644-741 به که نام کهکشان حلقه شناخته می‌شود به علت برخورد کهکشان‌ها  به وجود آمده است. وقتی کهکشان ها با هم برخورد می‌کنند، از یکدیگر عبور می‌کنند و به ندرت ستاره‌هایش با در برخود می‌کنند. شکل حلقه‌مانند کهکشان بزرگ به خاطر گسستگی گرانشی در اثر عبور یک کهکشان مزاحم کوچک از میانشان است. وقتی این اتفاق می‌افتد، گاز و غبار میان‌ ستاره‌ای فشرده می‌شوند و باعث می‌شوند موجی از ستاره‌زایی از نقطه‌ی برخورد مانند موجی در روی آب استخر خارج شود. کهکشانهای دیگری که در میدان دید می‌بینید ، کهکشان‌های پس‌زمینه تصویر هستند و با برهم‌کنشی با کهکشان  AM 0644-741 ندارند. تلسکوپ فضایی هابل این کهکشان مزاحم کوچک را در بالا و راست، تصویر ثبت کرده است. کهکشان حلقه AM 0644-741 در فاصله‌ی 300 میلیون سال نوری به سمت صورت‌فلکی جنوبی ماهی پرنده قرار دارد.


Top