الغرب

 

Raining Stars


غروب دوست داشتنی

غروب ماه ، مریخ ، زحل و قلب و قلب العقرب

مثلث دوست داشتنی

مریخ ، زحل و قلب الغرب این شبها تقریبا به صورت همزمان از افق جنوب شرق طلوع میکنند و وضعیت رصدی مناسبی دارند و جلوه زیبایی را به آسمان شب میدهند.

Top