1 comments have been posted.

آقای زمانفر عزیز تصویری زیبا از آندرومدا ثبت کرده اید میدان دید فوق العاده تصویر را زیبا کرده است پیروز باشید
Top