ستاره شمال : ستاره قطبی و غبار پیرامونش


امتیاز و حق نشر تصویر:  Bray Falls

چرا به ستاره قطبی را ستاره شمال می‌گویند؟ اول اینکه ستاره قطبی نزدیک‌ترین ستاره درخشان به محور چرخش شمالی زمین است. بنابراین، وقتی زمین می‌چرخد، به نظر می‌سد ستاره‌ها به دور ستاره قطبی می‌چرخند، اما چون خود ستاره قطبی همیشه در همان جهت شمال قرار می‌گیرد،  آن را ستاره شمال می‌کند. چون هیچ ستاره درخشانی در نزدیکی محور چرخش جنوبی زمین نیست پس ستاره جنوب هم نداریم. هزاران سال پیش،  محور چرخش زمین جهت کمی متفاوت را نشانه رفته بود طوریکه نسر واقع ستاره شمال زمین بود. گرچه ستاره قطبی درخشان‌ترین ستاره آسمان نیست، ولی به آسانی قابل شناسایی است چون تقریبا با دو ستاره داخل ملاقه بزرگ هم راستا است. ستاره قطبی در نزدیکی مرکز این تصویر با میدان دید 8 درجه قرار دارد، تصویری که به صورت دیجیتالی دستکاری شده است تا ستاره کم‌نور اطراف را محو کند اما گاز ضعیف و غبار سحابی شار بین‌کهکشانی (IFN) را آشکارتر کند. سطح ستاره قطبی که جزو قیفاووسی‌ها است به آرامی می‌تپد، و باعث می‌شود درخشندگی ستاره طی چند روز چند درصد تغییر کند.


Top