مرکز کهکشانی در نور فروسرخ


امتیاز تصویر: NASAJPL-CaltechSpitzer Space TelescopeSusan Stolovy (SSC/Caltech et al.;

 پردازش مجدد:  Judy Schmidt

مرکز کهکشان ما چه شکلی است؟ در نور مرئی، ابرها و گاز و غبار مرکز راه شیری را پوشانده ‌است. اما در این منظره خیره‌کننده دوربین‌های فروسرخ تلسکوپ فضایی اسپیتزر با نفود به داخل غبار، ستاره‌های ناحیه شلوغ مرکز کهکشانی را آشکار کرده است. یک عکس موزاییکی از ترکیب عکس‌های فوری، تصویری دقیق با رنگ‌آمیزی کاذب که در آن ستاره‌های پیرتر و سرد به رنگ آبی نشان داده شده است. ابرهای غبارآلود قرمز و قهوه‌ای مربوط به ستاره‌های جوان و داغ در پرورشگاه‌های ستاره‌ای هستند. به تازگی کشف‌شده‌است که درست در مرکز راه‌شیری ستاره‌های با قابلیت ستاره‌زایی وجود دارد. مرکز کهکشانی حدود 26.700 سال نوری دورتر به سمت صورت‌فلکی قوس قرار دارد. در آن فاصله، گستردگی (پهنای) این تصویر حد.د 900 سال نوری است. 

Top