نمای نزدیک از مسیه 66

نمای نزدیک از مسیه 66


کهکشان مارپیچی بزرگ و زیبای "مسیه66" تنها 35 میلیون سال نوری از ما فاصله دارد. قطر آن حدود 100 هزار سال نوری است، یعنی تقریباً اندازه ای مشابه کهکشان راه شیری ما. این نمای نزدیک ویرایش شده تلسکوپ فضایی هابل منطقه ای به وسعت حدود 30000 سال نوری در اطراف هسته کهکشان را پوشش داده و قرص کهکشان را که به سمت ما است نشان می دهد. بازوهای مارپیچی حاوی خطوط غبار آلود و خوشه های ستاره ای جوان آبی رنگ با خالهایی صورتی رنگ از مناطق ستاره ساز، هسته درخشان آن را که به احتمال زیاد خانه سیاهچاله ای عظیم و پرجرم است احاطه کرده اند. مسیه 66 که همچنین با نام NGC 3627 نیز شناخته می شود، درخشان ترین کهکشان از سه کهکشان اسد است که در برهمکنش گرانشی با همدیگر تعامل دارند.
Top