مریخ در لبه ماه

مریخ در لبه ماه


آیا ماه می تواند مقابل مریخ قرار بگیرد؟ بله ، ماه می تواند در مقابل تمام سیارات منظومه شمسی قرار بگیرد. درست همین یکشنبه گذشته، همانطور که در بعضی از مناطق آمریکای جنوبی قابل مشاهده بود، اختفای مریخ در پشت ماه به وقوع پیوست. تصویر امروز از کوردوبا، آرژانتین این اختفا را به خوبی ثبت کرده و کره ماه آشنا را در پیش زمینه با سیاره درخشان مریخ در مجاورت آن نشان می دهد. در عرض چند ثانیه پس از آن، مریخ در پشت ماه ناپدید شد و تنها چند دقیقه بعد دوباره در طرف دیگر آن ظاهر شد. امروز ماه نزدیک به زهره حرکت می کند، اما باعث اختفای آن نخواهد شد. از آنجا که جهات حرکت ماه در این ایام تغییر زیادی نخواهد کرد، دو مرتبه دیگر از این قسمت از آسمان عبور خواهد کرد. یک بار در اوایل سپتامبر و بار دیگر اوایل اکتبر، که  باعث اختفای مریخ شده و از قسمت هایی از آمریکای جنوبی مشاهده خواهد شد.


Top