حلقه‌های اطراف سحابی حلقهامتیاز تصویر: HubbleLarge Binocular TelescopeSubaru Telescope ترکیب‌بندی و حق نشر: Robert Gendler

سحابی حلقه پیچیده‌تر از آن است که با یک تلسکوپ کوچک بتوان آن را نشان داد. حلقه‌ی مرکزی آن که بهآسانی قابل دیدن است، حدوداً یک سال نوری وسعت دارد اما این نوردهی بسیار عمیق که ترکیبی از داده‌های سه تلسکوپ بزرگ و مختلف است، رشته‌های حلقه‌ای شکل از گاز درخشان که در اطراف مرکز سحابی، گسترش یافته‌است را نشان می‌دهد. این تصویر ترکیبی شامل تصویر باریک-باند هیدروژن، نور مرئی و فروسرخی است که این سحابی منتشر می‌کند. سحابی حلقه نمونه‌ی خوبی از سحابی سیاره‌نما است که به خوبی مورد مطالعه قرار گرفته، یک ستاره شبیه به خورشید است که در حال تحول است که دارد لایه‌های بیرون‌اش را به بیرون پرتاب می‌کند تا تبدیل به یک ستاره‌ی کوتوله‌ی سفید شود. سحابی حلقه حدود2500 سال نوری دورتر و به سمت صورت فلکی شلیاق (چنگ رومی) قرار دارد.


Top