برساوش و شهاب‌های فراوان


امتیاز و حق نشر تصویر: Tomas Slovinsky (Slovakia) & Petr Horalek (Czech RepublicInstitute of Physics in Opava)

بهترین راه برای تماشا بارش شهابی چیست؟ این پرسش ممکن است اواخر این هفته و در هنگام اوج بارش برساوشی سالانه برایتان پیش آید. یک نکته مفید داشتن آسمان تاریک است، همانطور که در این عکس ترکیبی از بارش سال گذشته می‌بینید. شهاب‌های کم‌نور هم دیده می‌شوند مثل عکس چپ، که در آسمان بسیار تاریک در اسلواکی گرفته است، و عکس راست، که در آسمان نسبتاً تاریک در جمهوری چک ثبت شده است. نوار کهکشان راه شیری روی دو تصویر مطابقت داشته شده است ، درحالیکه کانون بارش در صورت فلکی برساوش است که در چپ تصویر به وضوح دیده می‌شود. در مجموع ، بسیاری از شهاب‌های کم‌نور در آسمان روشن دیده نمی‌شوند. آلودگی نوری در سراسر زمین گسترده می‌شود و نواحی با آسمان تاریک در حال کوچک شدن است ، اگرچه روش‌های ارزانی برای مقابله با آن وجود دارد.


Top