گذر زمان بر پاسارگاد


Title گذر زمان بر پاسارگاد
Hit 808
Photographer مسعود قدیریمسعود قدیری
Location پاسارگاد
Camera Canon 5D Mark II
Lens Canon 24-70mm F2.8
Lens Aperture 4
F 24
Exposure 60 دقیقه
ISO 200
Photography Techniques تک فریم 1 ساعت
Date of photography 1388/06/03


No comments have been posted.

Top