مشتری ، غول سیارات


مشتری ، غول سیارات در زمانی که آسمان رودهن شفافیت زیادی  Seeing  Average داشت.
Title مشتری ، غول سیارات
Hit 1841
Location رودهن
Date of photography 25 march 2014


No comments have been posted.

Top