خزان جبار


Title خزان جبار
Hit 1281
Photographer انور قادریانور قادری
Location کردستان بانه روستای ماسیدر
Camera 40D کانن
Lens 55_18
Lens Aperture 3.5
Exposure 30 ثانیه
ISO 1000
Date of photography 92/12/1


2 comments have been posted.

تشکر آقای رحیمی. انشالا در کارهای بعدی بهتر عمل میکنم
خوب و زیباست . کمی نوردهی زیاد بوده.
Top