تصویر نجومی روز ناسا: تشکیل ستونی از نور خورشید بر فراز کشور نروژ

تصویر نجومی روز ناسا: تشکیل ستونی از نور خورشید بر فراز کشور نروژ


آیا تاکنون ستونی از نور خورشید را دیدهاید؟ هنگامیکه هوا سرد است و خورشید هم در حال طلوع یا غروب باشد، بلورهای یخ  درحال سقوط از آسمان، میتوانند نور خورشید را منعکس کنند و یک ستون نوری غیرعادی به وجود بیاورند.


گاهی اوقات، هنگامیکه یخها از ابرهای با ارتفاع زیاد، سقوط میکنند، حالتی مسطح و با شکل شش گوش به خود میگیرند.


مقاوت هوا باعث میشود که این بلورها بیشتر اوقات، هنگامیکه درحال سقوط بر روی زمین هستند، در حالتی تقریباً مسطح باشند.


نور خورشید به وسیله بلورهایی که به طور مناسب و درستی در راستای هم قرار گرفتهاند، بازتاب میشود و ستون خورشیدی را به وجود میآورد.


در این تصویر که هفته پیش گرفته شده، ستونی از نور خورشید را میتوان مشاهده کرد که نور خورشید در حال غروب بر فراز Fensfjorden کشور نروژ را بازتاب میکند.


See Explanation.  Clicking on the picture will download
the highest resolution version available.

برای مشاهده تصویر در اندازه بزرگتر اینجا کلیک کنید.


عکاس: Thorleif Rødland

منبع: ناسا (NASA)


Copyright © 2012-2019 SkyPix.org All Rights Reserved

Top