آذرگویی بر فراز مزرعه

More

ز چشم من بپرس اوضاع گردون که شب تا صبح اختر میشمارم

More

Perseid Meteor Shower

More

به بهانه روز عکاسی

More

Mohammad Rahimi
Hit :3291

کانون بارش برساوشی

More

کویر و شب

More

Mohammad Rahimi
Hit :2580

راه شیری

More

The Arc of the Milky Way

More

A Container with Perseus Meteor and the Constellation of Orion

More

برساوشی

More

غروب راه شیری

More

Mohammad Rahimi
Hit :1433

نمای باشکوه از راه شیری و ماه در کویر خارا

More

طلوع کهکشان راه شیری بر فراز برج

More

سحابی های قو

More

Mohammad Rahimi
Hit :1404

مثلث تابستانی

More

Top