Skypix.org

Inside

 

Sadr Region


Pelican Nebula and Dark Clouds Inside

توزیع بسیار زیبای گاز و غبار

Deep inside of Toskestaan jungle

Deep inside of Toskestaan jungle

چگونه از اَبَر ماه عکس بگیریم

یکشنبه دوم تیر تنها روز در سال ۲۰۱۳ است که می توانیم شاهد پدیده سوپر مون یا اَبَرماه باشیم. در این زمان فاصله ماه تا زمین تنها ۳۵۶۹۹۱ کیلومتر است که نزدیک ترین میزان ممکن در این سال است. در کنار تمام حرفها و خرافات در خصوص وابستگی زلزله ها، طوفان ها

Top