ویرایش

 

M51

a new revised version

Total Lunar Eclipse Above Hunejan Woodlands

طولانی ترین خسوف قرن برفراز بیشه زار های هونجان

مسابقه عکاسی و تایم لپس از ماه گرفتگی 5 مرداد ماه 1397

مسابقه عکاسی و تایم لپس از طولانی ترین ماه گرفتگی قرن

M81 & M82 ویرایش جدید


Pelican Nebula and Dark Clouds Inside

توزیع بسیار زیبای گاز و غبار

False Color Horse Head

H.alpha region around Horse Head dark cloud

Rosette Nebula

سحابی گل سرخ یکی از اجرام صورت فلکی تک شاخ می باشد

ویرایش جدیدی از رزتا.


ویرایش جدید بخش شرقی سحابی ویل

Eastern Veil Nebula(NGC 6992, NGC 6995, IC 1340)

ISS transit across the moon face

گذر ایستگاه بین المللی فضایی از مقابل قرص ماه.

Top