ماکیان

 

تصویر نجومی روز ناسا: باقی مانده ابرنواختر دبلیو63

روح یک ستاره که مدت‌ها پیش مرده، باقی مانده ابرنواختر دبلیو63 که شبیه یک حلقه کم رنگ از دود کیهانی در کنار صفحه راه شیری و در صورت فلکی شمالی ماکیان (قو) می‌درخشد.

تصویر نجومی روز ناسا: قسمت غربی سحابی پرده

این رشته های با ظاهر ظریف از گازهای درخشان، در آسمان زمین و در جهت سحابی ماکیان قرار دارد.

صورت فلکی با شکوه ماکیان در پهنه کهکشان راه شیری

صورت فلکی با شکوه ماکیان در پهنه کهکشان راه شیری و سحابیهای پیرامون آن

fireworks ngc 6946 & ngc 6939


Gamma Cygnus ) A part of Emission nebula "IC1318 )


سحابی ویل


سحابی های اطراف ستاره دنب

سحابی های اطراف ستاره دنب صورت فلکی ماکیان (دجاجه)

Top