فیلبند

 

Universe

بازوی راه شیری در منطقه فیلبند

Make a Wish


طلوع راه شیری

طلوع راه شیری و آلودگی نوری روستای فیلبند

آسمان البرز

نمایی از آسمان شب مهتابی روستای فیلبند در ارتفاع 2400 متری در میان رشته کوههای البرز

Top