فرار

 

Total lunar eclipse in palm garden


فرار ستاره ها از آلودگی نوری

تصویر دور قطبی در آسمان کویر متین آباد گرفته شده است

فرار از آلودگی نوری

آلودگی نوری سمت راست مریوط به شهر بانه در 6 کیلومتری و سمت چپ برای روستای آرمرده در 7 کیلومتری است.

رد ستارگان


کمپ متین آباد


شکارچی شب های زمستان


کمی آنسو تر از آلودگی نوری....

شبی آرام پس از غروب ماه آسمان الماس خود رو به نمایش میگزارد البته برای کسانی که از آلودگی نوری فرار کرده اند.

Top