روستا

 

آسمان روستا


ماه گرفتگی (خسوف)


تایم لپس در مغستان

تایم لپسی از گرفت ماه در روستای مغستان از توابع یزد

خسوف قرن در مغستان

ماه گرفتگی در روستای مغستان از توابع یزد

خسوف

این عکس توسط تلسکوپ نیوتنی 6 اینچی گرفته شده است

خسوف

این عکس با استفاده از تلسکوپ 6 اینچی نیوتنی گرفته شده است

تصاویر خسوف

این تصاویر هنگام ماه گرفتگی مرداد ماه گرفته شده است

Total lunar eclipse in palm garden


abgad


Stargazers and Village

Stargazers and Village

Top