Skypix.org

جنگل

 

کهکشان راه شیری در میان جنگل

این نما از کهکشان راه شیری در جاده خلخال به اسالم ثبت شده است

کهکشان راه شیری و مثلث تابستانی / milky way galaxy summer triangle

در این نما سه ستاره مثلث تابستانی در راه کهکشان دیده می شود.

رد ستارگان برفراز جنگل


نخستین تورعکاسی نجومی خارج از کشور

با نخستین تور عکاسی نجومی خارج از کشور به مقصد عکاسی از شفق های قطب شمال همراه شوید.

جنگل ابر


گرد آسمان


شبهای پر ستاره در جنگل


راه شیری بر فراز جنگل


برندگان ششمین رقابت عکس بین المللی زمین و آسمان معرفی شدند.

برندگان ششمین رقابت عکس بین المللی زمین و آسمان اعلام شدند. این رقابت با تاکید بر اهمیت آسمان تاریک و حفاظت ار آسمان شب از گزند آلودگی نوری و به عنوان میراثی جهانی شاره دارد.

شهابی در جنگل


Top