Skypix.org

تابستانی

 

کهکشان راه شیری و مثلث تابستانی / milky way galaxy summer triangle

در این نما سه ستاره مثلث تابستانی در راه کهکشان دیده می شود.

That way


آسمان شب


منجمان و راه شیری

عکس دسته جمعی در یک شب سرد تابستانی

مثلث تابستانی

نمایی از صورت فلکی دجاجه و سحابی های اطراف آن

تکیه مثلث تابستانی بر برج تاریخی رادکان

مثلث تابستانی تشکیل شده از سه ستاره ی پر نور شب های تابستان که که این ستاره ها عبارت اند از: ستاره آلفای شلیاق، ستاره آلفای دجاجه و ستاره آلفای عقاب که سه راس این مثلث را تشکیل می دهند. هر یک از این سه ستاره نام خاص دیگری نیز دارند.به آلفای شلیاق "ن

راهی به آسمان

عکس در کویر چغاز،یکی از کویر های زیبای شهرستای اردکان یزد گرفته شده است. راه شیری با همراهی همیشگی مثلث تابستانی از افق شرقی طلوع می کند و در سمت راست و پایین تصویر شاهد چراغ های پارک کوهستان اردکان هستیم. پارکی هرچند زیبا اما متاسفانه بلای جان آسمان

گرد آسمان


یک شب تابستانی


ویرایش جدید مثلث تابستانی


Top