آذرگوی

 

آذرگوی برساوشی

D810 - tamron 15-30

آذرگویی بر فراز مزرعه


طرح پایش آسمان شب ایران

طی شب های گذشته نورهای ناشناس در چند شهر ایران مشاهده شده است.

آذرگویی به سوی دماوند

آذر گویی درخشان در بارش شهابی برساووشی که به سوی قله ی دماوند می رود.

آذرگوی

آذرگوی های برساووشی در آسمان

Top